Winkelwagen Geen producten

Privacy

AmiQure respecteert uw privégegevens!

AmiQure doet er alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden; wel hebben wij uw gegevens nodig ingeval van een bestelling. Wij houden ons hierbij aan de binnen de EU geldende richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Dit privacy-beleid is voor het laatst gewijzigd 24 mei 2018.

Over de gegevensverwerking: Hieronder staat beschreven op welke wijze wij de gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie deze gegevens kunnen inzien. 

Webwinkel software: Onze webshop is ontwikkeld met software van CCV SHOP. De persoonsgegevens die ons ter beschikking staan, worden met deze partij gedeeld. CCV Shop heeft toegang tot de gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doeleind. CCV Shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben afgesloten verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. CCV Shop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en /of opgeslagen.
Webhosting: VDX Internet Services is onze leverancier voor webhosting- en emaildiensten. VDX Internet Services verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij meta-gegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. VDX Internet Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van de persoonsgegevens te voorkomen. VDX Internet Services is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mail en mailinglijsten: Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat de ‘unsubscribe’ link. Door te klikken op deze optie ontvangt men geen nieuwsbrief meer van ons. De persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Betaalmethodes: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow en Klarna. Deze organisaties verwerken de naam, adres en woonplaats- en betaalgegevens zoals het bankrekening- of creditcardnummer. Sisow en Klarna hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Sisow en Klarna behouden zich het recht voor deze gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van dienstverlening waarvoor Sisow en Klarna derden inschakelen. Sisow en Klarna bewaren de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen: Wij verzamelen reviews (ervaringen) via het platform van Kiyoh (CCV Shop). Indien men een review achterlaat via Kiyoh, dan wordt gevraagd naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review eventueel aan de bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert persoonsgegevens op de openbare website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met opnemen om een toelichting op een review te geven. In het geval dat wij iemand uitnodigen een review achter te laten, delen wij de naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens alleen voor het uitnodigen een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Kiyoh derden inschakelt.
Verzenden en logistiek: Na een geplaatste bestelling is het onze taak om deze te bezorgen op het gewenste afleveradres. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL deze gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van CCV Shop. Wij delen naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Deze persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. CCV Shop is tot geheimhouding verplicht en zal de gegevens vertrouwelijk behandelen;  CCV Shop gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Doel van de gegevensverwerking: Wij gebruiken de gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die als bestelling is verstrekt. Wij gebruiken de gegevens niet voor (gerichte) marketing doeleinden. Ingeval wij de gedeelde gegevens gebruiken om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. De gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derde partijen zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens welke automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In voorkomende gevallen kan AmiQure op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van de gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen deze gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen: Wij bewaren de gegevens zolang men klant van ons is. Dit betekent dat wij het klantprofiel bewaren totdat men aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Ingeval men dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met de (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot het klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van de verstrekte opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten: Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft men als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe men zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van de gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval men de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij vragen men zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt men in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Men heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als men vermoedt dat wij de persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht: Men heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Men kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Men ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Ingeval het verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres met een kopie van alle gegevens, o.a. een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht: Men heeft altijd het recht de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Men kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Men ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Ingeval het verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking: Men heeft altijd het recht de gegevens die wij (laten) verwerken welke betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Men kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Men ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Ingeval het verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens verder beperkt zullen worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid: Men heeft altijd het recht de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Men kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Men ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Ingeval het verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over de persoon in kwestie welke wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten: Men heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van desbetreffende persoonsgegevens door of in opdracht van AmiQure. Indien men bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Ingeval het bezwaar gegrond is, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Men heeft bovendien het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken persoonsgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-zaken.
Cookies: In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacy-beleid: Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy-beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy-beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens:
AmiQure B.V.
Gerard Klaui
Telefoon: 06-34847904
Mail: contact@amiqure.nl

De website www.amiqure.nl is eigendom van AmiQure b.v.; kantooradres Leeuwstraat 14, 3318 VD  te Dordrecht. Het postadres is Postbus 9100, 3301 AC  Dordrecht. Het Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 24352491 en het BTW-nummer is NL812367388B01.

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.